• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Ključni Indikatori Poslovanja (KPI)

Ključni indikatori poslovanja (KPI) predstavljaju kvantitativne i kvalitativne pokazatelje poslovanja, i pomažu organizaciji da definiše i meri uspeh u ostvarivanju svojih ciljeva. Preko njih organizacija meri ostvarenje svoje vizije, strategije i ciljeva. Ovim faktorima organizacija može da upravlja i oni su kritični za njen održivi uspeh.

Indikatori performansi predstavljaju moćno sredstvo za uvid u adekvatnost poslovanja i utvrđivanje problematičnih oblasti, pa su stoga sastavni deo dobrog menadžmenta i profesionalne prakse. S ciljem ocene i poboljšanja trenutnog poslovanja, menadžment prvo mora da prevede svoje ciljeve u merljive pokazatelje (Indicatore) performansi. U tu svrhu treba koristiti različite vrste indikatora od kojih svaki meri različite aspekte poslovanja i menadžmentu daje potpune informacije.

Merenjem performansi preduzeća spoznajemo koliko smo bili efektivni (tj. da li smo se bavili pravim biznisom) i efikasni (da li smo se bavili pravim biznisom na pravi način). U teoriji i praksi je identifikovano mnogo mogućih pokazatelja merenja performansi preduzeća. Glavni problem uspešnog menadžmenta je kako od nekoliko stotina ili čak hiljada mogućih pokazatelja izabrati onih 15–20 ključnih indikatora performansi. Može se zaključiti da je izbor pravih parametara merenja performansi za konkretno preduzeće vrlo složen, kreativan i odgovoran posao menadžmenta.

Odabir pravih performansi i njihovih indikatora u praksi je vrlo komplikovano. Da bi pokazatelji performansi uopšte mogli da pomognu neophodno ih je uciniti merljivim. Takođe, treba imati u vidu i da veliki broj performansi podrazumeva mnogo podataka ćije prikupljanje podrazumeva puno napora i troškova.

Obzirom da indikatori moraju dati pouzdane, objektivne i značajne informacije o važnim pitanjima oni moraju biti:
     o zasnovani na dokazima,
     o osetljivi na promene,
     o specifični za analiziranu situaciju,
     o moraju se jednostavno izračunati iz dostupnih podataka.

Pri selekciji, definisanju i merenju performansi potrebno je dati odgovore na niz pitanja, kao što su:
     o Koje performanse treba meriti ?
     o Koliko indikatora treba imati ?
     o Koliko često treba vršiti merenje ?
     o Ko realizuje merenje ?
     o Kolika je kompleksnost performansi ?
     o Kako se mogu normalizovati vrednosti ?
     o Šta se može koristi kao benchmark ?
     o Kako obezbediti da indikatori odslikavaju strategiju ?

Postupak selekcije i izbora ključnih indikatora performansi sadrži više metodološki povezanih koraka, preko kojih je potrebno dobiti odgovore na sledeća pitanja:
     o Ćemu služe podaci o performansama, odnosno koje indikatore ko, kada, kako, u kome obliku i na kome mestu koristi i da li ih je uopšte potrebno utvrdjivati i pratiti,
     o Na koji način identifikovati, prikupljati, kvantifikovati, obradjivati i prezentirati podatke o odabranim performansama.

Identifikacija KPI podrazumeva pristup od vrha ka osnovi, koji poćinje sa definisanjem vizije, ciljeva i strategije kompanije, a zatim se definišu relevantne funkcije i kritični faktori uspeha. Uspešan menadžment tokom procesa identifikacije KPI stalno mora voditi računa o sledećim pitanjima:
     o Šta je vizija kompanije ?
     o Kako ostvariti viziju ?
     o Šta se mora ispuniti ?
     o Gde se fokusira pažnja ?
     o Koje aktivnosti preduzeti ?
     o Koji su pokazatelji uspeha ?

KPI treba da obuhvataju:
     o potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana,
     o značaj pojedinačnih proizvoda za organizaciju, kako trenutno tako i ubuduće,
     o efektivnost i efikasnost procesa,
     o efektivnost i efikasnost korišćenja resursa,
     o profitabilnost i finansijske performanse, i
     o zahteve zakona i propisa, gde je to primenljivo.

Ključni indikatori poslovanja (KPI) predstavljaju kvantitativne i kvalitativne pokazatelje poslovanja, i pomažu organizaciji da definiše i meri uspeh u ostvarivanju svojih ciljeva. Ovim faktorima organizacija može da upravlja i oni su kritični za njen održivi uspeh.
U teoriji i praksi je identifikovano mnogo mogućih pokazatelja merenja performansi preduzeća. Glavni problem uspešnog menadžmenta je kako od nekoliko stotina ili čak hiljada mogućih pokazatelja izabrati onih 15–20 ključnih indikatora performansi.